Lietošanas noteikumi

1. Vispārējā informācija


www.octas24.lv ir publiska interneta vietne (turpmāk tekstā – portāls), kas pieejama ikvienai personai sev nepieciešamās informācijas meklēšanai un iegūšanai. Portāla darbību nodrošina, uzrauga un pārvalda SIA "AMBER BROKER BALTIC" (turpmāk tekstā – operators).


www.octas24.lv portālā pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi ir saistoši visiem tā lietotājiem, tāpat kā sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā.


Portālā piedāvātie pakalpojumi un informācija ir paredzēta tikai privātai lietošanai.


Portāls, portāla apmeklētājam piekrītot, ir tiesīgs nosūtīt pieprasīto informāciju uz apmeklētāja norādīto e-pasta adresi, pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru. Atrašanās portālā apmeklētājam nerada līgumiskas attiecības, apmeklētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī portālu atstāt.


Operators negarantē, ka portāls darbosies bez tehniskām kļūdām vai traucējumiem. Galējo polises cenu nosaka izvēlētais apdrošinātājs polises izrakstīšanas brīdī, izņēmuma gadījumos tā var atšķirties no portālā uzrādītās. Šādos gadījumos operators pirms polises izrakstīšanas informēs polises pasūtītāju par iespējamām izmaiņām. Portāls patur tiesības vienpusēji anulēt kļūdaini izrakstītos rēķinus.


Portāls un tajā publicētais saturs veidots ar mērķi atvieglot nepieciešamās informācijas ātru un kvalitatīvu saņemšanu. Operators patur tiesības mainīt portāla saturu un tā lietošanas noteikumus, tos publicējot šādā interneta vietnē: www.octas24.lv. Portāla apmeklētājiem ir pienākums iepazīties un ievērot www.octas24.lv portāla lietošanas noteikumus. Portālā var būt izvietotas saites uz sadarbības partneru un citām interneta vietnēm, par kuru saturu ir atbildīgi attiecīgo vietņu pārvaldītāji.


Saskaņā ar likumu "Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka darbības likums" klientam atklājamā informācija skaidri, precīzi un klientam saprotamā veidā ir publiskota mājas lapā www.amberbroker.lv


2. Apdrošināšanas polises apmaksas, sagatavošanas un piegādes nosacījumi


2.1. OCTA polises apmaksas nosacījumi


Portālā pasūtītās OCTA polises ir iespējams apmaksāt:


• ar kredītkartēm (MasterCard, Visa) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja to izdevējbanka paredz maksājumus internetā;


• izmantojot Operatora portālā pieejamās Interneta bankas.


Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


2.2. OCTA polises sagatavošanas nosacījumi


Portālā pasūtītās OCTA polises tiek sagatavotas tikai pēc apmaksas saņemšanas uz Operatora bankas kontu. Polises sākuma datums var nesakrist ar apmeklētāja izvēlēto sākuma datumu. Polise ir izdota tajā brīdī, kad uz ekrāna tiek atvērta polise pdf formātā vai arī tā ir saņemta uz apmeklētāja norādīto e-pasta adresi. Operators negarantē, ka pēc maksājuma saņemšanas uz Operatora kontu vienmēr tiek izdota polise, jo iespējamas tehniskas problēmas un apdrošinātāju sistēmu darbības pārrāvumi, kas nav Operatora ietekmes zonā.


Informācija par pasūtīto polisi un iegādātā OCTA polise tiek nosūtīta uz portāla apmeklētāja noradīto e-pasta adresi. Lietotājam jānorāda visi pieprasītie dati un reāla sava e-pasta adrese, lai saņemtu polisi un informāciju no Operatora.


Octas24.lv portāla Operators neatbild par zaudējumiem, kas var rasties portāla apmeklētājam un transportlīdzekļa īpašniekam / tiesīgajam lietotājam sakarā ar OCTA polises laicīgu nesagatavošanu.


2.3. OCTA polises piegādes nosacījumi


Operators nodrošina portālā pasūtītās OCTA polises piegādi, nosūtot to uz klienta norādīto e-pasta adresi.


OCTA polises oriģinālu ir iesējams saņemt personīgi pie Operatora Rīgā, Tērbatas ielā 33/35-5 (darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00).


3. Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību


Portāla Operatoram, kā apdrošināšanas starpniekam, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 24.pantu un 25.pantu, ir pienākums sniegt par savu darbību Klientam šādu informāciju:


Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu, veicot apdrošināšanas piedāvājumu vispusīgu analīzi, Klienta vārdā un interesēs sniedza apdrošināšanas brokeru sabiedrība - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AMBER BROKER BALTIC”, reģistrācijas numurs 50103308191, juridiskā adrese:Tērbatas iela 33/35-5, Rīga, tālruņa numurs: +371 67847733, elektroniskā pasta adrese: info@amberbroker.lv (turpmāk tekstā Sabiedrība), kura rezultātā Klients izvēlējās slēgt augstāk norādīto apdrošināšanas līgumu.


Sabiedrības saņemamās apdrošināšanas starpnieka atlīdzības apmērs par tā slēdzamajiem apdrošināšanas līgumiem ir norādīti % no apdrošināšanas prēmijas summas, kas uzrādīti šeit .


Sabiedrība ir reģistrēta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība. Pārliecināties par Sabiedrības reģistrāciju Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā var pieprasot informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, kas atrodas Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, vai arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas interneta vietnē www.fktk.lv.


Sabiedrībai nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav ne tiešas, ne netiešas līdzdalības Sabiedrībā.


Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, gan arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Sabiedrībai, vai mutiskas sūdzības gadījumā Sabiedrības atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Sabiedrība izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Sabiedrība sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt Sabiedrības atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā. Sīkāk ar sūdzību, iesniegumu izskatīšanas kārtību iespējams iepazīties Sabiedrības interneta vietnē www.amberbroker.lv.


Sabiedrība ir sagatavojusi apdrošināšanas piedāvājumus un ieteikusi Klientam izdevīgākos apdrošināšanas piedāvājumus, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu analīzi.


Sabiedrība kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru sabiedrība nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs.


Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas Sabiedrība, pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, ir noskaidrojusi klienta prasības un vajadzības, kā arī iemeslus, kas ir par pamatu klientam sniegtajām konsultācijām par attiecīgo apdrošināšanas pakalpojumu. Šo informāciju Sabiedrība ir sagatavojusi atbilstoši piedāvātā apdrošināšanas līguma sarežģītībai.


4. Datu aizsardzība, personas datu apstrāde un informācijas konfidencialitāte


Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas attiecas uz interneta vietni www.octas24.lv, pieder tikai un vienīgi SIA AMBER BROKER BALTIC. Portālā publicētie zīmoli nosaukumi un reģistrētās preču zīmes ir to īpašnieku īpašums un ir aizsargāti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Portāla satura pavairošana, izplatīšana, uzglabāšana bez attiecīgas SIA AMBER BROKER BALTIC atļaujas ir aizliegta un sodāma LR normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.


Konfidencialitāte – visa informācija, kas tiek iegūta par portāla lietotāju, lietotājam veicot aprēķinus un pasūtījumus vietnē www.octas24.lv, tai skaitā personas dati, telefonu numuri, e-pasta adreses, auto reģistrācijas dati, tiks izmantoti un apstrādāti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


Klients, izmantojot interneta vietni www.octas.lv, piekrīt Operatora veikto klienta personas datu apkopošanai un apstrādei, kas nepieciešami apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai un apdrošināšanas līguma noslēgšanai, kā arī piekrīt, ka Operators sniedz klienta datus apdrošinātājiem apdrošināšanas piedāvājuma saņemšanai un apdrošināšanas līguma noslēgšanai.


5. Strīdu izskatīšanas kartība


Visi strīdi, kas radušies saistībā ar portāla lietošanu un tā lietošanas noteikumiem risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja šāda veida strīdu risinājums netiek panākts, tad tie risināmi LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.


Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Operatoram gan rakstveidā, gan arī mutiski SIA AMBER BROKER BALTIC atbildīgajai personai. Sūdzības iesniedzējam vienlaikus ar sūdzības iesniegšanu ir pienākums nodot Operatora atbildīgajai personai visu viņam zināmo informāciju un dokumentus, kas pamato sūdzībā norādītās pretenzijas cēloņus, faktus un apstākļus. Saņemto sūdzību Operators izskata un atbildi sūdzības iesniedzējam sniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, bet, ja sūdzības izskatīšanai ir objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Operators sūdzību var izskatīt un atbildi sūdzības iesniedzējam sniegt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, informējot sūdzības iesniedzēju par termiņa pagarināšanu. Sūdzības iesniedzējam ir tiesības pārsūdzēt SIA AMBER BROKER BALTIC atbildi uz viņa iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.


Papildus informācija par iesniegumu un sūdzības izskatīšanas kārtību: http://site-852583.mozfiles.com/files/852583/ABB_sudzibu_procedura_2019.pdf